คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

นักเรียนสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กรุณาตัดสินใจให้ดี **ไม่สามารถเปลี่ยนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ได้