ระบบลงทะเบียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ออนไลน์ โรงเรียนวัชรวิทยาเข้าสู่ระบบจัดการ นักเรียน
ให้นักเรียนระบุเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
หรือรหัสที่ได้รับแจ้งจากงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน