ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนชุมนุม/ชมรม ประจำปีการศึกษา 2566

1. นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง โดยใช้ เลขประจำตัวนักเรียน ในการเข้าระบบ  
    ให้ระบุ "เลขประจำตัวนักเรียน" ใน "ช่องเลขประจำตัวนักเรียน"
    
ให้ระบุ "เลขประจำตัวประชาชน" ใน "ช่องเลขประจำตัวประชาชน"
           ตัวอย่างเช่น
           เลขประจำตัวนักเรียน : 12345
           เลขประจำตัวประชาชน : 1234567891234
2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนดำเนินการต่อไป (ชื่อ-นามสกุล, ระดับชั้น/ห้อง) หากไม่ถูกต้อง
    กรุณาอย่ากดลงทะเบียนโดยเด็ดขาด และให้ติดต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
3. หากตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวถูกต้องแล้ว ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมทางอินเทอร์เน็ตได้เพียง 
    ปีการศึกษาละ 1 ครั้งเท่านั้น เมื่อยืนยันข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนได้
    ดังนั้น ขอให้นักเรียนพิจารณาเลือกชุมนุมที่สนใจจริงๆ ก่อนทำการลงทะเบียน
4. นักเรียนสามารถดูรายชื่อชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนได้จากเมนู "ายชื่อกิจกรรมชุมนุม"
5. นักเรียนสามารถลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมได้จากเมนู "ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม"
6. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว "ไม่ต้องพิมพ์ใบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม"
7. นักเรียนต้องลงทะเบียนภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินกำหนดจะไม่สามารถลงทะเบียนได้
8. การกระทำใดๆ ในระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมทางอินเทอร์เน็ต จะถือว่าเป็นการกระทำของนักเรียน
    ซึ่งไม่สามารถเรียกร้องขอแก้ไขข้อมูลในภายหลังได้
9. สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนไม่ทัน หรือพบปัญหาการลงทะเบียน กรุณาติดต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

* หากพบปัญหาติดต่อเพจงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี วัชรวิทยา