รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 A-math
สถานที่เรียน : 132
1.นางสาวกุลจิรา ถาวรสุภเจริญ
2.นายเจริญ พิลึก
0 43
2 Breaking News (เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว)
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 335
1.นางสาวชนม์ณภัทร ช้างนาม
15 15
3 Computer Programming
สถานที่เรียน : ห้อง 438
1.นายสถิตย์ วรรณสุข
- - - 15 14
4 Drama Club
สถานที่เรียน : Room 336
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.Mia Grace Gradiaola
- - - 10 10
5 English for you
สถานที่เรียน : ห้อง331
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางนิรดา ราชบุรี
2.นางสาวอุษณี สร้อยเพ็ชร
- - - 15 17
6 Kalimba
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 336
1.นายมั่นชัย ไม้หอม
10 10
7 Learn English through Culture
สถานที่เรียน : 334
1.นางสาวเจนจิรา จินดากุลย์
20 16
8 Make up Artist
สถานที่เรียน : ห้องการงาน 1
1.นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์
- - - 30 32
9 Math Club
สถานที่เรียน : 434
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.Ms. Mae Ann Caguisano
- - - 25 16
10 Motion Graphic
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นางสาวสมิตานันต์ สุขมาก
- - - 20 13
11 Pronunciation Club
สถานที่เรียน : Room355
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.Janelle Mayos
- - - 6 0
12 Science Club
สถานที่เรียน : นอกสถานที่และ 431
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.Mr. Lauriano Jr. B. Collantes
2.นางสาวอังคนา บดีรัฐ
- - - 30 25
13 Science Show
สถานที่เรียน : ห้อง 313
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางสาวกนกเรขา รักษ์ชนม์
- - - 30 10
14 Skit Club
สถานที่เรียน : 423
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.Mr. Ray Mijares
- - - 20 22
15 Spelling Bee
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 424
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางปานจันทร์ ภูวิชิต
- - - 25 12
16 Sudoku
สถานที่เรียน : 134
1.นางนันชลี ทรัพย์ประเสริฐ
2.นางศิลาพร รามันพงษ์,
40 38
17 Thai Cooking Club
สถานที่เรียน : ห้อง 337 อาคาร 3
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางสมทรง พันธ์ศรี
- - - 20 20
18 The Puzzle Masters
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.Olumuh Angeline Eyere
20 20
19 TO BE NUMBER ONE สร้างสรรค์เสมารักษ์ (รับเฉพาะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE เท่านั้น)
สถานที่เรียน : ห้อง TO BE NUMBER ONE
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นางสาวพรพัสนันท์ พุ่มเจริญ
- - - 11 12
20 WR news
สถานที่เรียน : ห้อง338
1.นางสาวรัชฎาภรณ์ คำเมฆ
15 21
21 การงานสู่อาชีพ
สถานที่เรียน : การงาน 3
1.นางเรณู โพธิ์จันทร์
2.ว่าที่ร้อยหญิงภัศราวรรณ ชุมเสน
30 34
22 การจัดการค่ายพักแรมลูกเสือ
สถานที่เรียน : บริเวณหน้าห้องลูกเสือ
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางนงนุช น้อยเกิด
2.นายแสงทอง น้อยเกิด
- - - 20 56
23 การ์ดเกม เพื่อการเรียนรู้
สถานที่เรียน : ห้อง 322
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นายภีมพล เหมภูมิ
- - - 30 30
24 เกม 24
สถานที่เรียน : ห้อง ค 1 (ค131)
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางสุรชา บุรุษศรี
- - - 20 20
25 เกมทางคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : 136 (ค6)
1.นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต
2.นางสาวอุษา บัวบาน
30 32
26 เกมพัฒนาทักษะการคิด
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (ค7)
1.นางรัตนา สะสม
30 23
27 ขุนพลคลังคำ
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 237
1.นางธนิษฐา อินทะสี
10 10
28 คอสเพลย์อนิเมะ
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ3
1.นางสาวณัฎธยาน์ ภุมมา
2.นางสาวเสาวลักษณ์ จุ้ยวงษ์
30 32
29 คำศัพท์น่ารู้
สถานที่เรียน : ลานไทร
1. นางวัลบภา​ อินหลวง
2.นางสาวนันทวัญ ใยยวง
30 30
30 คิดเลขเร็ว
สถานที่เรียน : ห้อง 126
1.นายชวลิต เรือนจรัสศรี
25 16
31 คุยจีน
สถานที่เรียน : ห้อง 426
1.นางสาวกาญจนา สายทอง
20 20
32 โครงงานคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : คณิตศาสตร์ 2
1.นางต้องจิตต์ ทัศนแจ่มสุข
2.นางสาวภัทราวดี เพิ่มประยูร
35 7
33 งานดอกไม้
สถานที่เรียน : ห้องประวัติศาสตร์
1.นางกานติ์รวี กำเนิด
2.นางสาววิภารัตน์ เครือวัลย์
3.นายพลวัฒน์ แจ้งดี
40 40
34 ดนตรีไทยหรรษา
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ 2 (ห้องดนตรีไทย)
1.นายอภิวิชญ์ เผ่าฟู
30 30
35 ติวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สถานที่เรียน : หอประชุมโรงเรียน
หมายเหตุ : เฉพาะม.6
1.นายปฏิญญากร กำเนิด
- - - - - 253 0
36 ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
สถานที่เรียน : ห้อง227
1.นางชญาภา นิวาสประกฤติ
25 26
37 ท่องโลกวรรณคดีไทย
สถานที่เรียน : ห้องเรียน ท236
1.นางสาวบรรณรักษ์ ท่อนทอง
2.นางสาวเมธาวี กระต่ายทอง
30 30
38 ธนาคารโรงเรียนวัชรวิทยา
สถานที่เรียน : ห้องธนาคารโรงเรียนวัชรวิทยา
1. นางสาวณิชาภัทร วงษ์บุญมาก
15 15
39 นักบินน้อย
สถานที่เรียน : 226
1.นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์
25 24
40 นักวาดการ์ตูน (Comic Strip and 2D Animation)
สถานที่เรียน : ห้องมัลติมิเดีย
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางสาวพัชริตา ช่างทอง
- - - 20 20
41 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
สถานที่เรียน : สนามบาส
1. นายภูวดล ยิ้มประดิษฐ์
2.นายศุภสิทธิ์ มรกฎ
- - - - - 67 52
42 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
สถานที่เรียน : หน้าเสาธง
หมายเหตุ : เฉพาะม.4
1.นายดำรงศักดิ์. หัสรังษี
2.นายพรชัย โพธิ์มาก
- - - - - 100 41
43 นักอนุรักษ์น้อย
สถานที่เรียน : ห้อง 223
1.นางนิภาวดี น่วมอินทร์
2.นางสุวรรณา ป้อมใย
25 25
44 นักออกแบบน้อยด้วยโปรแกรม Sketchup
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 1
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.โชติชญาน์ เรือนจรัสศรี
- - - 30 30
45 นาฏศิลป์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ 1
1.นางสาวพรพัสนันท์ พุ่มเจริญ
2.นายสุรพงษ์ กล่ำบุตร
30 32
46 นิติรัฐ : กฎหมายและการเมือง
สถานที่เรียน : ห้อง 325
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นางสาวธีราพร กำแพงแก้ว
2.นายมงคล สุขีลักษณ์
- - - 20 20
47 ประดิดประดอยพัฒนาโรงเรียนสีขาว
สถานที่เรียน : ห้อง​238
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นางพรทิพย์ มั่นทรัพย์
2.นายพรสรร ใจของ
- - - 42 7
48 ประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 225
1.นางตวงรัตน์ อ้นอิน
2.นางสุวิมล กาแก้ว
30 30
49 พฤกษศาสตร์ในชีววิทยา
สถานที่เรียน : 228
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นางเกศินี พงษ์พันธุ์
2.นางสาวหทัยรัตน์ รุ่งประถม
3.นายธีรวิทย์ เนียมโภคะ
- - - 50 19
50 เพื่อนที่ปรึกษาYC
สถานที่เรียน : ห้องไร้พรมแดน
1. นางวีรวรรณ ไพรสิงห์
2.นางเพลินใจ ประสารศรี
3.นางสาวสุกัญญา ยศวิชัย
50 55
51 ฟิสิกส์เพื่อมหาวิทยาลัย
สถานที่เรียน : ห้อง 221
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นางดวงดาว บดีรัฐ
2.นายชาตรี ศรีม่วงวงค์
- - - 20 6
52 ภาษาพาเพลิน
สถานที่เรียน : ห้องภาษาไทย 234 (ท 234) อาคาร 2
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.น.ส.ศศิธร ตระกูลพานิชย์
- - - 25 25
53 ภาษาอังกฤษพาเพลิน
สถานที่เรียน : อ333
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางชลธิชา ตรงสกุล
- - - 20 20
54 มองโลกผ่านเพลง
สถานที่เรียน : ห้อง 233
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางสาวนันทิดา ฉัตรทอง
- - - 20 20
55 รู้ทันสื่อ
สถานที่เรียน : ห้องการงานอาชีพ2
1.นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี
15 15
56 เรียนจีนจากซีรีย์
สถานที่เรียน : 427
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.Mr.Bai Lun
2.นางสาวญาดา สงฆ์วัฒนะ
- - - 25 7
57 เรียนรู้ภาษา หรรษากับวัฒนธรรมจีน
สถานที่เรียน : ห้อง 425
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นางสาวชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้า
2.นายจิรายุ วงษ์สุตา
- - - 30 21
58 วงโยธวาทิต
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล
1.นายนำพล ธินวล
60 62
59 วัฒนธรรมไทย (Thai culture)
สถานที่เรียน : ห้อง321
1.นางสาวจินดาลักษณ์ โคตะการ
2.นางสุวารี​ ยอดศรี
20 21
60 ว่ายน้ำเพื่อชีวิต
สถานที่เรียน : สุขศึกษา 3
1.นายอธิวัฒน์ โพธิ์จันทร์
30 30
61 สนุกกับวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 (224)
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางสางสิทธิณี กลางนภา
2.นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย
- - - 30 30
62 หมากรุกไทย
สถานที่เรียน : เรือนเพาะชำ
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นายเอกลักษณ์ ผลพระ
- - - 20 20
63 ห้องสมุด
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางนฤมล นภาพันธ์เสรีกุล
30 30
64 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น
สถานที่เรียน : 133 (ค.3)
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นายชูเกียรติ สุยะลังกา
- - - 20 18
65 อิเลคทริค
สถานที่เรียน : ห้องไฟฟ้า (การงาน 4)
1.นายประยูร จิระเดชประไพ
25 31