รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 ศิลปะ
สถานที่เรียน : ห้องเรียนศิลปะ3
1.นางสาวณัฎธยาน์ ภุมมา
30 30
2 A-MATH
สถานที่เรียน : ค.2
1.นางศิลาพร รามันพงษ์, นางสาวกุลจิรา ถาวรสุภเจริญ
43 43
3 Breaking News (เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว)
สถานที่เรียน : 303
1.นางสาวชนม์ณภัทร ช้างนาม
25 25
4 Chess Club
สถานที่เรียน : 426
1.John Dixie
25 23
5 Clinic ภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน : 428
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางสมทรง พันธ์ศรี
- - - 10 3
6 Crossword
สถานที่เรียน : 338
1.นางสาวเจนจิรา จินดากุลย์
25 24
7 Electric (ม.ต้น)
สถานที่เรียน : ห้องโสตทัศนศึกษา 1
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นายประยูร จิระเดชประไพ
- - - 25 25
8 English for you (ม.ต้น)
สถานที่เรียน : ห้อง 331
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวอุษณี สร้อยเพ็ชร, นางนิรดา ราชบุรี
- - - 20 6
9 English through Drama (ม.ปลาย)
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 334
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นางสาวรัชฎาภรณ์ คำเมฆ, นายพงศธร เชียงสีทอง
- - - 30 21
10 Fingerstyle
สถานที่เรียน : ห้อง 336
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นายมั่นชัย ไม้หอม
25 25
11 Hello English! (ม.ต้น)
สถานที่เรียน : ห้อง 427
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางปานจันทร์ ภูวิชิต
- - - 30 9
12 Inventor
สถานที่เรียน : 225
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นางดวงดาว บดีรัฐ, นายชาตรี ศรีม่วงวงค์
- - - 25 4
13 Mathematics Club
สถานที่เรียน : 434
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.Ms. Mae Ann Caguisano
- - - 25 6
14 Pre degree WR
สถานที่เรียน : 322
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนที่จะลงเรียน Pre degree
1.นายมงคล สุขีลักษณ์
- - - 25 21
15 Science Show
สถานที่เรียน : Lab7
1.นางชญาภา นิวาสประกฤติ, นายธีรวิทย์ เนียมโภคะ
30 22
16 Speech Club
สถานที่เรียน : 425
1.Samuel D. Wright
25 16
17 Stage Performing Arts and Drama (Skit)
สถานที่เรียน : 433
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.Mr. Ray Mijares
- - - 25 2
18 SUDOKU
สถานที่เรียน : ห้อง 231
1.นายปฏิญญากร กำเนิด
30 30
19 Ticket2English ฟุดฟิดฟอไฟ (ม.ต้น)
สถานที่เรียน : ห้อง 432
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางสาวอังคนา บดีรัฐ, Miss Stephanie D.Montero
- - - 50 14
20 การงานสู่อาชีพ
สถานที่เรียน : ห้องการงาน3
1.นางเรณู โพธิ์จันทร์ ,ว่าที่ร้อยหญิงภัศราวรรณ ชุมเสน
30 30
21 การโปรแกรมบนบอร์ด​ Arduino (ม.ต้น)
สถานที่เรียน : ห้องคอม​ 1
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวสมิตานันต์ สุขมาก
- - - 25 25
22 ของเล่นวิทยาศาสตร์ (ม.ต้น)
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการ 4
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสุวิมล กาแก้ว, นางตวงรัตน์ อ้นอิน
- - - 50 50
23 ขุนพลคลังคำ (ม.ต้น)
สถานที่เรียน : ห้อง 237
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางธนิษฐา อินทะสี
- - - 20 1
24 เขียนภาพเหมือน (ม.ปลาย)
สถานที่เรียน : โรงอาหารหน้าห้องศิลปะ
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นายสุดใจ จารุจิตร์
- - - 20 19
25 คณิคศาสตร์กับศิลปะ (ม.ต้น)
สถานที่เรียน : 435
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นายเจริญ พิลึก
- - - 20 20
26 คณิตพิชิตมหา'ลัย (ม.ปลาย)
สถานที่เรียน : ห้องคณิตศาสตร์ 6 (126)
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นายชวลิต เรือนจรัสศรี
- - - 25 20
27 ความถนัดทางเคมี (ม.ปลาย)
สถานที่เรียน : ห้องเคมี (227)
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นางสาวกนกเรขา รักษ์ชนม์
- - - 25 21
28 คำศัพท์น่ารู้ (ม.ต้น)
สถานที่เรียน : 335
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวนันทวัญ ใยยวง, นางวัลบภา​ อินหลวง
- - - 25 15
29 จัดดอกไม้
สถานที่เรียน : ห้องประวัติศาสตร์
1.นายพลวัฒน์, นางสาววิภารัตน์, นางกานต์รวี
50 50
30 ช่างคิดช่างทำ
สถานที่เรียน : โรงฝึกงานธุรกิจ
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์
- - - 25 25
31 ดนตรีไทยหรรษา
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ 2 (ห้องดนตรีไทย)
1.นายอภิวิชญ์ เผ่าฟู
29 28
32 ตอบปัญหาวิทย์ (ม.ต้น)
สถานที่เรียน : ห้อง228 (ชีววิทยา)
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางเกศินี พงษ์พันธุ์
- - - 10 10
33 ธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน : ห้องธนาคารโรงเรียน
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางนงนุช น้อยเกิด
- - - 18 18
34 นักบินน้อย
สถานที่เรียน : 431 และ สนามฟุตบอล
1.นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์
30 30
35 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.นางเพลินใจ ประสารศรี, นางวีรวรรณ ไพรสิงห์
30 30
36 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
สถานที่เรียน : หน้าเสาธง
1.นายพรชัย โพธิ์มาก
- - - - - 80 77
37 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
สถานที่เรียน : หน้าเสาธง
1.นายภูวดล ยิ้มประดิษฐ์ , นายศุภสิทธิ์ มรกฎ
- - - - - 47 47
38 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
สถานที่เรียน : หน้าเสาธง
1.นายแสงทอง น้อยเกิด
- - - - - 70 68
39 นักอนุรักษ์น้อย (ม.ต้น)
สถานที่เรียน : วิทยาศาสตร์ 1 และ 2
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางนิภาวดี น่วมอินทร์, นางสุวรรณา ป้อมใย
- - - 50 50
40 นักออกแบบน้อย(ม.ต้น)
สถานที่เรียน : ห้องคอม 1
หมายเหตุ : เฉพาะม.1, ม.2
1.โชติชญาน์ เรือนจรัสศรี
- - - - 20 20
41 นาฏศิลป์โจงแดง (TO BE NUMBER ONE)
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ 1
1.นางสาวพรพัสนันท์ พุ่มเจริญ, นายสุรพงษ์ กล่ำบุตร
50 49
42 ประดิดประดอย (ม.ต้น)
สถานที่เรียน : ห้อง 237
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางปิยภัทร พวงกลิ่น, นางพรทิพย์ มั่นทรัพย์
- - - 30 30
43 ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ (ม.1)
สถานที่เรียน : คณิตศาสตร์1 และคณิตศาสตร์3
หมายเหตุ : เฉพาะม.1
1.นางสุรชา บุรุษศรี, นางสาวอุษา บัวบาน
- - - - - 68 68
44 เพลงพื้นบ้านภาคกลาง (ม.ปลาย)
สถานที่เรียน : 238
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นายพรสรร ใจของ
- - - 25 16
45 ภาษาอังกฤษพาเพลิน (ม. 3)
สถานที่เรียน : อ 333
หมายเหตุ : เฉพาะม.3
1.นางชลธิชา ตรงสกุล
- - - - - 25 9
46 มัคคุเทศก์น้อย
สถานที่เรียน : ห้องเรียนภาษาจีน 337
1.นางสาวกาญจนา สายทอง, นางสาวพิณญารัตน์ ทองเหลือง
50 43
47 มารยาทไทย
สถานที่เรียน : 326
1. นางสาวณิชาภัทร วงษ์บุญมาก
10 10
48 ยุวพาณิชย์
สถานที่เรียน : โรงอาหาร
1.นายเอกลักษณ์ ผลพระ
- - - - - 26 26
49 รักศิลป์
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ3
1.นางสาวเสาวลักษณ์ จุ้ยวงษ์
25 25
50 เรียนสังคมและกฎหมายผ่านบอร์ดเกม (ม.ปลาย)
สถานที่เรียน : 328
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นางนิสรา วงษ์บุญมาก, นายศุภจิต จันทรี, น.ส.ธีราพร กำแพงแก้ว
- - - 40 37
51 เล่าเรื่องจากภาพด้วยมุมมองของคุณ
สถานที่เรียน : ห้องการงานอาชีพ 2
1.นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี
15 15
52 วงโยธวาทิต
สถานที่เรียน : ห้องดนตรี
1.นายนำพล ธินวล, นายปุญญพัฒน์ เจริญสุข
53 53
53 วู้ดบอล
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นายพิศาล คชฤทธิ์
- - - 25 25
54 ศิลปวัฒนธรรมจีน
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์ภาษาจีน
1.นางสาวสุตาภัทร์ กระสานติ์คีรี ,นายจิรายุ วงษ์สุตา
30 30
55 ศิลปะจีน (ม.ต้น)
สถานที่เรียน : ห้อง 338
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวญาดา สงฆ์วัฒนะ
- - - 10 10
56 สนุกกับ IT
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 438
1.นายสถิตย์ วรรณสุข, นางสาวพัชริตา ช่างทอง
40 38
57 สนุกกับวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 ห้อง 224
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย, นางสางสิทธิณี กลางนภา
- - - 40 40
58 สนุกคิดกับคณิต
สถานที่เรียน : ค.7
1.นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต, นางรัตนา สะสม
40 40
59 สภานักเรียน(เฉพาะนักเรียนสภา)
สถานที่เรียน : ห้องสภา
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนสภา
1.นางต้องจิตต์ ทัศนแจ่มสุข, นายภีมพล เหมภูมิ
- - - 50 26
60 สื่อสารสร้างสรรค์ผ่านการพูด
สถานที่เรียน : ห้อง 233
1.นางสาวบรรณรักษ์ ท่อนทอง
25 16
61 ห้องเรียนนักลงทุน
สถานที่เรียน : ศูนย์ฯ​เศรษฐกิจ​พอเพียง
1.นางสุวารี​ ยอดศรี, นายมงคล สุขีลักษณ์,
50 50
62 ห้องสมุด
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางนฤมล นภาพันธ์เสรีกุล
25 25
63 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : ค.4
1.นายชูเกียรติ สุยะลังกา, นางนันชลี ทรัพย์ประเสริฐ
40 37
64 เฮฮาภาษาไทย (ม.ต้น)
สถานที่เรียน : ห้อง 234
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.น.ส.ศศิธร ตระกูลพานิชย์, นางสาวนันทิดา ฉัตรทอง
- - - 25 22