รายชื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 กิจกรรมลดเวลาเรียน
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ 1
1.นายสุดใจ จารุจิตร์
- - - - 40 40
2 งานประดิษฐ์ดอกไม้และใบตอง
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว2
1.ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัศราวรรณ ชุมเสน
- - - - 40 36
3 งานประดิษฐ์
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว2
1.นางเรณู โพธิ์จันทร์
- - - - 40 39
4 งานห้องสมุด
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวนฤมล นภาพันธ์เสรีกุล
- - - - 45 45
5 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย
1.นายอภิวิชญ์ เผ่าฟู
- - - - 50 50
6 ดนตรีสากล
สถานที่เรียน : ห้องดนตรี
1.นายนำพล ธินวล
- - - - 50 49
7 บันเทิงเริงรำ
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ 1
1.นางสาวพรพัสนันท์ พุ่มเจริญ
- - - - 40 4
8 ปักครอสติส
สถานที่เรียน : ห้องธุรกิจ
1.นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์
- - - - 40 39
9 ไม้ดอกไม้ประดับ
สถานที่เรียน : เรือนเพาะชำ
1.นายเอกลักษณ์ ผลพระ
- - - - 40 31
10 สื่อสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว2
1.นางศรีสกุล วิบูลญวงษ์ศรี
- - - - 40 40