คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

นักเรียนสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กรุณาตัดสินใจให้ดี **ไม่สามารถเปลี่ยนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ได้