รายชื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 งานประดิษฐ์ดอกไม้และใบตอง
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว2
1.ว่าที่ ร.ต.หญิงภัศราวรรณ ชุมเสน
- - - 30 4
2 จับจีบผ้า
สถานที่เรียน : ลานไทร
1.นายแสงทอง น้อยเกิด, นางนงนุช น้อยเกิด
- - - 30 0
3 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย
1.นายอภิวิชญ์ เผ่าฟู
- - - 40 0
4 ดนตรีสากล
สถานที่เรียน : ห้องดนตรี
1.นายนำพล ธินวล
- - - 40 0
5 บันเทิงเริงรำ
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ 1
1.นางสาวพรพัสนันท์ พุ่มเจริญ
- - - 30 0
6 บาสเก็ตบอล
สถานที่เรียน : สนามบาสเก็ตบอล
1.นายภูวดล ยิ้มประดิษฐ์
- - - 60 0
7 ประดิดประดอย
สถานที่เรียน : 323
1.นางกานต์รวี กำเนิด
- - - 30 0
8 ปักครอสติส
สถานที่เรียน : ห้องธุรกิจ
1.นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์
- - - 30 3
9 ฟุตซอล
สถานที่เรียน : สนามฟุตซอล
1.ว่าที่ร้อยตรีศุภสิทธิ์ มรกฎ
- - - 60 0
10 ฟุตบอล
สถานที่เรียน : อาคารพละ
1.นายดำรงศักดิ์ หัสรังษ๊
- - - 60 0
11 ภาษาจีนมหาสนุก
สถานที่เรียน : 337
1.นายจิรายุ วงษ์สุตา
- - - 30 0
12 ไม้ดอกไม้ประดับ
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ
1.นายเอกลักษณ์ ผลพระ
- - - 40 0
13 วู๊ดบอล
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.นายพิศาล คชฤทธ์
- - - 60 0
14 ศิลปะวัฒนธรรมจีน
สถานที่เรียน : ห้องจีนใหม่
1.นางสาวสุตาภัทร์ กระสานติ์คีรี
- - - 40 1