กำหนการลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1/2563

นักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน ตามความสนใจได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2563