รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 A-MATH
สถานที่เรียน : 132
1.นางสาวกุลจิรา ถาวรสุภเจริญ
2.นายชวลิต เรือนจรัสศรี
41 40
2 Breaking News (เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว)
สถานที่เรียน : 335
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นางสาวชนม์ณภัทร ช้างนาม
20 6
3 Chess Club
สถานที่เรียน : 435
1.John Dixie
25 8
4 Com Care
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.นายสถิตย์ วรรณสุข, นางสาวพัชริตา ช่างทอง
30 26
5 Crossword
สถานที่เรียน : 432
1.MR. Tristan Turner
2.นางสาวเจนจิรา จินดากุลย์
25 22
6 Drama Club
สถานที่เรียน : Room 336
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.Mia Grace Gradiaola
- - - 10 10
7 Electric
สถานที่เรียน : การงาน4
1.นายประยูร จิระเดชประไพ
25 21
8 English Cooking Club
สถานที่เรียน : 337
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางสมทรง พันธ์ศรี
- - - 20 20
9 English for you
สถานที่เรียน : 331
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางสาวอุษณี สร้อยเพ็ชร, นางนิรดา ราชบุรี
- - - 25 11
10 English Speaking Club
สถานที่เรียน : 424
1.Samuel D. Wright
2.นางปานจันทร์ ภูวิชิต
25 10
11 English through Netflix
สถานที่เรียน : 338
1.นางสาวรัชฎาภรณ์ คำเมฆ, นายพงศธร เชียงสีทอง
40 39
12 Fingerstyle
สถานที่เรียน : 336
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นายมั่นชัย ไม้หอม
- - - 15 10
13 Math ม.4 เติมเต็มความรู้
สถานที่เรียน : 133
หมายเหตุ : เฉพาะม.4
1.นางนันชลี ทรัพย์ประเสริฐ
- - - - - 20 10
14 Pronunciation Club
สถานที่เรียน : Room 335
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.Janelle Mayos
- - - 10 3
15 Skit (Stage Play and Drama)
สถานที่เรียน : EP building room 423 every weekdays
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.Mr. Ray Mijares
- - - 15 8
16 Social Club
สถานที่เรียน : Multimédia Room
1.Olumuh Angeline Eyere
20 18
17 SUDOKU
สถานที่เรียน : 231
1.นางศิลาพร รามันพงษ์,
25 26
18 Trader
สถานที่เรียน : 221
1.นางดวงดาว บดีรัฐ, นายชาตรี ศรีม่วงวงค์
15 9
19 Yc
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.นางเพลินใจ ประสารศรี, นางวีรวรรณ ไพรสิงห์
2.นางสาวสุกัญญา ยศวิชัย
50 42
20 การงานสู่อาชีพ
สถานที่เรียน : การงานอาชีพ3
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นางเรณู โพธิ์จันทร์ ,ว่าที่ร้อยหญิงภัศราวรรณ ชุมเสน
- - - 30 27
21 เกมพัฒนาทักษะการคิด
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
1.นางรัตนา สะสม
25 21
22 ของเล่นวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : 225
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางสุวิมล กาแก้ว, นางตวงรัตน์ อ้นอิน
- - - 30 31
23 ขุนพลคลังคำ
สถานที่เรียน : 237
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางธนิษฐา อินทะสี
- - - 15 9
24 คณิตกับศิลปะ
สถานที่เรียน : 425
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.Ms. Mae Ann Caguisano
2.นายเจริญ พิลึก
- - - 25 23
25 ความถนัดทางเคมี และชีววิทยา
สถานที่เรียน : 313
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นางสาวกนกเรขา รักษ์ชนม์
2.นางสาวหทัยรัตน์ รุ่งประถม
- - - 40 9
26 ความถนัดทางสังคม
สถานที่เรียน : 328
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นางนิสรา วงษ์บุญมาก
2.นางสาวจินดาลักษณ์ โคตะการ
- - - 20 10
27 คอมพิวเตอร์
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์2
หมายเหตุ : เฉพาะม.1
1.นางสาวสมิตานันต์ สุขมาก
- - - - - 25 25
28 คำศัพท์น่ารู้
สถานที่เรียน : ลานไทร
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางสาวนันทวัญ ใยยวง, นางวัลบภา​ อินหลวง
- - - 25 20
29 งานดอกไม้
สถานที่เรียน : ห้องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
1.นายพลวัฒน์, นางสาววิภารัตน์, นางกานต์รวี
40 37
30 จับจีบผ้า
สถานที่เรียน : หอประชุม
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางนงนุช น้อยเกิด
- - - 20 20
31 โจงแดง (นาฏศิลป์)
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ 1
1.นางสาวพรพัสนันท์ พุ่มเจริญ
2.นายสุรพงษ์ กล่ำบุตร
30 29
32 ชมรม TO BE NUMBER ONE
สถานที่เรียน : ห้อง TO BE NUMBER ONE
1.นางสาวพรพัสนันท์ พุ่มเจริญ
41 40
33 ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
สถานที่เรียน : 227
1.นางชญาภา นิวาสประกฤติ
20 19
34 ชมรมหารายได้ระหว่างเรียน
สถานที่เรียน : โรงอาหาร
1.นายเอกลักษณ์ ผลพระ
- - - - - 6 7
35 ช่างคิดช่างทำ
สถานที่เรียน : การงานอาชีพ1
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์
- - - 30 30
36 ชุมนุมคนรักสุขภาพ
สถานที่เรียน : ห้องสุขศึกษา 1
1.นายอธิวัฒน์ โพธิ์จันทร์
30 31
37 ดนตรีไทยหรรษา
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย
1.นายอภิวิชญ์ เผ่าฟู
35 35
38 เดินเพื่อสุขภาพ
สถานที่เรียน : ถนนรอบสนามฟุตบอล
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นายสุดใจ จารุจิตร์
- - - 40 42
39 ธนาคารโรงเรียนวัชรวิทยา
สถานที่เรียน : ห้องธนาคารโรงเรียน
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1. นางสาวณิชาภัทร วงษ์บุญมาก
- - - 16 18
40 นศธ.ชั้นปีที่ 2
สถานที่เรียน : สนามบาส
1.นายภูวดล ยิ้มประดิษฐ์ , นายศุภสิทธิ์ มรกฎ
- - - - - 95 81
41 นศธ.ปีที่ 1
สถานที่เรียน : หน้าเสาธง
1.นายพรชัย โพธิ์มาก
- - - - - 70 94
42 นักบินน้อย
สถานที่เรียน : ลานไทร
1.นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์
20 20
43 นักอนุรักษ์น้อย
สถานที่เรียน : 314
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางนิภาวดี น่วมอินทร์, นางสุวรรณา ป้อมใย
- - - 25 25
44 นักออกแบบน้อย
สถานที่เรียน : ห้องคอม 1
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.โชติชญาน์ เรือนจรัสศรี
- - - 30 31
45 นิติรัฐ : กฎหมายและการเมือง
สถานที่เรียน : 322
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นางสุวารี​ ยอดศรี, นายมงคล สุขีลักษณ์,
- - - 50 27
46 ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : 131
หมายเหตุ : เฉพาะม.1
1.นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต
2.นางสุรชา บุรุษศรี, นางสาวอุษา บัวบาน
- - - - - 65 66
47 พูด-พา-เพลิน
สถานที่เรียน : 236
1.นางสาวบรรณรักษ์ ท่อนทอง
2.นางสาวเมธาวี กระต่ายทอง
50 20
48 เพลงพื้นบ้านสร้างสรรค์เสมารักษ์
สถานที่เรียน : 238
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นางพรทิพย์ มั่นทรัพย์
2.นายพรสรร ใจของ
- - - 20 0
49 ไฟฟ้าน่ารู้
สถานที่เรียน : การงานอาชีพ 1
1.นางสาวพิชญา แก้วกลึงกลม
30 30
50 ภาษาอังกฤษพาเพลิน
สถานที่เรียน : 333
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางชลธิชา ตรงสกุล
- - - 20 15
51 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
สถานที่เรียน : 325
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.นางสาวธีราพร กำแพงแก้ว
- - - 20 19
52 มัคคุเทศก์น้อย
สถานที่เรียน : 426
1.นางสาวกาญจนา สายทอง
30 30
53 รู้ทันสื่อ
สถานที่เรียน : ห้องการงานอาชีพ 2
1.นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี
25 24
54 เรียนจีนจากซีรีย์และเพลงจีน
สถานที่เรียน : 427
หมายเหตุ : เฉพาะม.ปลาย
1.Mr.Bai Lun
2.นางสาวญาดา สงฆ์วัฒนะ
- - - 10 10
55 วงโยธวาทิต
สถานที่เรียน : โดมดนตรี
1.นายนำพล ธินวล
42 40
56 วัฒนธรรมจีน(中国文化)
สถานที่เรียน : 425
1.นางสาวชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้า
2.นายจิรายุ วงษ์สุตา
40 40
57 ศิลป์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ 3
1.นางสาวณัฎธยาน์ ภุมมา
2.นางสาวเสาวลักษณ์ จุ้ยวงษ์
40 40
58 สนุกกับวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ 3
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย, นางสางสิทธิณี กลางนภา
- - - 30 30
59 สภานักเรียน
สถานที่เรียน : 328
หมายเหตุ : เฉพาะสภานักเรียน
1.นางต้องจิตต์ ทัศนแจ่มสุข, นายภีมพล เหมภูมิ
- - - - - 50 18
60 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : 431
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางสาวอังคนา บดีรัฐ, Miss Stephanie D.Montero
- - - 30 30
61 ห้องสมุด
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางนฤมล นภาพันธ์เสรีกุล
30 30
62 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น
สถานที่เรียน : 134
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นายชูเกียรติ สุยะลังกา
- - - 20 20
63 อัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
สถานที่เรียน : 228
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.นางเกศินี พงษ์พันธุ์
2.นายธีรวิทย์ เนียมโภคะ
- - - 30 30
64 เฮฮาภาษาไทย
สถานที่เรียน : 234
หมายเหตุ : เฉพาะม.ต้น
1.น.ส.ศศิธร ตระกูลพานิชย์, นางสาวนันทิดา ฉัตรทอง
- - - 30 22